Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва:…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1. Имот - частна…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „ИТАЛ БУЛ МЕТАЛИ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сладиране на палети с метални листове с цел продажба в…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии 7 броя тягови подстанции…

Прочетете повече

Обявен е списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи

Община Бургас съобщава, че в изпълнение изискванията на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас /чл. 31/, обявява списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи. Заявления за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по одобрената от гл. архитект схема, се подават в 14-дневен…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "ВАНДАРОС – Петър Вандаров”, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за отпадъци…

Прочетете повече

График за изнасяне на едрогабаритни отпадъци

Във връзка с подобряване организацията по поддържане на чистотата на  територията на Община Бургас, уведомяваме гражданите, че могат да изнасят своите едрогабаритни отпадъци и да ги поставят до съдовете за битови отпадъци съгласно посочения по-долу график.    ГРАД   БУРГАС   * "Централна градска част" и к-с "Възраждане" - всяка първа събота…

Прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА  ДИМИТРОВА, че с Уведомление № 94-00-108/19.05.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за…

Прочетете повече

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразувани имоти

ОБЩИНА БУРГАС     СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС и ГР. БЪЛГАРОВО и с. МАРИНКА       На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2…

Прочетете повече