Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.

  ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: КАК ДА ЗАПАЗИМ ОТБОРА В ИГРАТА   ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.  к.к. Несебър, хотел "Сол Несебър Палас"   Генерални спонсори: jobs.bg, Mtel   ВОДЕЩИТЕ  ЛЕКТОРИ  в  конференцията са:   Д-р Жак Фиц-енц -  признат за баща на стратегическия анализ и измерване…

Прочетете повече

Съобщение от Министерство на здравеопазването за Процедура за подбор на неправителствена организация

СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН" към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации,   които предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН и желаят да заявят интерес за участие в реализирането на  компонент 9 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за производство на варов разтвор, хоросан, бетон и магазин…

Прочетете повече

Съобщение до Георги Гюров за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник"

ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Георги Йорданов Гюровк-с "М.Рудник" бл.38 вх.3 ет.3гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 99/ 18.01.2010 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 328/ 22.03.2004 г. с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на кв. 1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен…

Прочетете повече

Съобщение до Зорка Каракашева за одобрен проект ПУП-ПРЗ им.№48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас.

Община БургасТД"Освобождение"кв.Банево   ДоЗорка Георгиева Карашеваул."Свобода"№10кв.БаневоГр.Бургас Уведомяваме Ви, че със Заповед№ 269/02.02.2010г на Заместник кмета на Община Бургас е одобрен проект ПУП -ПРЗ им.№ 48 масив 41 местност "Светлията" землище кв.Банево гр.Бургас. Същия е изложен в техническа служва кв.Банево всеки понеделник, вторник,сряда и четвъртък .На основание чл.215 от ЗУТ можете…

Прочетете повече

Съобщение до наследниците на Стоян Желев Златев, относно одобрена оценка на имот, находящ с е в с.о."Черниците-Училищното", землището на с.Маринка

С Ъ О Б Щ Е Н И Е            Със Заповед № 796/26.03.2010 г. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрена пазарна оценка на 72/572 кв.м. ид.ч. от поземлен имот пл. № 50, целият с площ от 572 кв.м., находящ се в кадастрален район № 501 по…

Прочетете повече

Решение на РИОСВ Бургас

Община Бургас обявява издадено Решение БС-49-ПР/15.04.2010 г. на Директора на РИОСВ Бургас за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение " Изграждане и експлоатация на Медицински център и СХБАЛ в УПИ VI, кв. 3 по плана на гр. Бургас". За инвестиционното предложение е преценено да не се извършва…

Прочетете повече

Решение на РИОСВ Бургас по преценка за необходимостта от ОВОС на Проект "Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас" по Програма JASPERS

Община Бургас обявява издаденото решение на компетентния орган за преценка необходимостта от ОВОС по проекта за Интегриран обществен транспорт на гр. Бургас.

Прочетете повече