Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Поради ремонтни работи се променят маршрутите на автобуси с № 4, 12А, 8 и 15

         ПОРАДИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА 30.05.2009Г. ОТ 9.00Ч ДО 11.00Ч. ПО БУЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ"   /В УЧАСТЪКА ПРЕД ТУРСКОТО КОНСУЛСТВО/ СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО МАРШРУТИТЕ НА ЛИНИИ 4,12А,8,15 И СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КАКТО СЛЕДВА:                №4 - ОТ НАЧАЛНА "ИЗГРЕВ" ПО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СИ МАРШРУТ УЛ."К.ВЕЛИЧКОВ" - БУЛ. "САН СТЕФАНО" - УЛ.…

Прочетете повече

Община Бургас уведомява предприятията осъществяващи електронни съобщения...

Община Бургас уведомява предприятията осъществяващи електронни съобщения, че във връзка с ремонта на сградата на БХГ"Петко Задгорски", озеленяване и благоустрояване на района и предстоящите събития в галерията, е необходимо до 31.05.09г. да бъдат премахнати въздушните кабелни мрежи по ул."Митрополит Симеон" от ул."К.Фотинов" до ул."Антим І". След посочения срок районът ще…

Прочетете повече

ТД "Освобождение" - Уведомява за изготвен проект на ПУП-ПРЗ и одобрени ПУП-ПРЗ

ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 94-В-442/ 27.05.2009г.                                                        ДО Пенка Златева Трошанова София, ул."Пушкин"№21 ап.20 /за имот 39, мас.105/   Уведомяваме Ви, че за масив 105 имот пл.№34, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За търговска и обслужваща дейност без обекти за хран. вкусовата промишленост" свързано с процедура…

Прочетете повече

ТД "Възраждане" - Уведомява за отмяна на разрешение за строеж №0-8/19.01.2009 г.

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"   Изх.№26-00-1707/27.05.2009г                                    До: Георги Тодоров Мутафов                                                                       Ж.к."Славейков"бл.77,вх.2,ет.4                                                                            Гр.Бургас   Уведомяваме Ви,че във връзка с постъпило възражение № 94-Т-59/06.02.2009 г.и на основание чл.91 от АПК е издадена Заповед №692/19.03.2009 г.на гл.експерт"АС" при ТД"Освобождение", Община Бургас за отмяна на разрешение за строеж №0-8/19.01.2009 г. Същата е…

Прочетете повече

ТД "Възраждане" - Уведомява за одобрено изменение на ПУП за УПИ VII-33, масив 143, местност "Мадика", землище на гр.Бургас

ОБЩИНА БУРГАС - ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"   Изх.№70-И-11/27.05.2009 г.                                   До: Георги Николов Филчев                                                                    Ж.к."Бр.Миладинови"бл.90,вх.1,ет.8,ап.23                                                            Гр.Бургас/за им.5,мас.143,местн."Мадика"/   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 923/02.04.2009 г.на зам.-кмета на Община Бургас  - инж.К.Марков е одобрено изменение на ПУП за УПИ VII-33, масив 143, местност "Мадика", землище на гр.Бургас, състоящо се в преотреждането му от…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на НК "Железопътна инфраструктура"-гр.София по проект...

Община Бургас съобщава, че с писмо вх.№70-Ж-61/18.05.09г. НК "Железопътна инфраструктура" гр.София е заявила инвестиционно предложение по проект: "Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от ж.п.линията Пловдив-Бургас". Инвестиционното предложението обхваща 188 км. от съществуващото трасе, като в отделни участъци ще се извърши подновяване на железопътната инфраструктура, в други…

Прочетете повече

ТД "Възраждане" - Уведомява за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за кв.365, ПИ 1141, по плана на кв."Акации", гр.Бургас

Изх. № 94-М-39/26.05.09 г. До Цонка Тодорова Дражева Таня Андонова Андонова Адрес: ул. "Марин Дринов" №29 Димитър Георгиев Янакиев Ул. "Марин Дринов" №25 Стоян Кирязов Стоянов Христо Диков Василев Димитър Христов Диков Адам Стоянов Кирязов ул. "Индустриална" №74 Катя Стоянова Апостолов ул. "Индустриална" №78 кв. "Акации", гр. Бургас Уведомяваме Ви,…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас”,

СЪОБЩЕНИЕОбщина Бургас, на основание чл.38 ал.4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка, с предмет "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Плувен комплекс в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

Прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: “Канализация на с. Миролюбово и площадка за локална ПСОВ – с. Миролюбово, Община…

Прочетете повече