Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: “Канализация на с. Миролюбово и площадка за локална ПСОВ – с. Миролюбово, Община…

Прочетете повече

Уведомление до членовете на СИК за предстоящото им обучение

 Община Бургас уведомява членовете на секционните избирателни комисии /СИК/, че обучението за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България ще се проведе както следва: За СИК от ТД "Приморие" и ТД "Зора" - на 01.06.2009 г. от 17:30 часа във Военен клуб /ДНА/; За СИК от ТД…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: Проект “Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ…

Прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Услуги по ларвицидна обработка на комарни биотопи и дезинсекционни мероприятия срещу комари и кърлежи на територията на Община Бургас за периода 2009 - 2011 година, включваща:- ларвицидна…

Прочетете повече

ТД "Възраждане"- Издадено е разрешение за строеж ...

Изх№70-Н-46/17.03.09г.ТД "Възраждане" ДоВсички собственици на бл. 188к-с "М.Рудник"гр. Бургас Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1, ЗУТ , че е издаде но разрешение за строеж № В-16/ 24.03.09 г. за "Кафене - преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки разположен в партера на жилищна група с търговска част" кв.…

Прочетете повече

ТД "Възраждане" - Одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ ...

изх.№ 94-В-318/ 07.04.2009 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИбл.74 вх. 1, 4, 5, 6 к-с "М.Рудник" гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 708/ 23.03.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ на кв. 33, УПИ VI-53, VII-53, VIII-53, IX-53, X-53  …

Прочетете повече

ТД "Освобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти...

Община Бургас    ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                70-Б-113/ 15.05.2009г.                                            ДОНиколина Апостолова Евстатиева        Бургас, ж.к."Бр.Миладинови" бл.5 вх.5 ап.2/за имот 5, мас.25/Уведомяваме Ви, че със заповед №338/13.02.2009г. на зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив 25 имот пл.№13, м-т…

Прочетете повече

ТД "ОСвобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти ..

 "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                         ДО70-Д-181/14.05.2009г.                                   Катерина Митова Атанасова                                                                   Бургас, ж.к."Славейков" бл.64 /мас.125/им.3/Уведомяваме Ви, че за масив 123, имоти пл.№5, м-т "Курт тепе" з-ще гр.Бургас е изготвен проект за ПУП-ПРЗ с отреждане "За  административни сгради, складовеа за строителни м-ли  без насипни такива и представителен магазин" свързано с процедура по промяна предназначението на земеделска земя.Същият…

Прочетете повече