Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение от техническа служба с.Рудник, Община Бургас за одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност „До село" - землище с.Драганово

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас ДоАнна Илиева Петкова , ж.к. Люлин 39, вх.Агр.София, Уведомяваме Ви, че с протокол-решение на ЕСУТ №2 от 21.01.2009г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№13, масив 27, местност "До село" - землище с.Драганово, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на 14 бр. УПИ,…

Прочетете повече

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник ...

Община Бургас съобщава, че Със Заповед №888/12.04.2010г. на Зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ пл.№113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден Рудник, с идентификатор 07079.8.651 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ТД"Възраждане" - Техническа служба. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва:…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:   1. Имот - частна…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на „ИТАЛ БУЛ МЕТАЛИ” ЕООД, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Сладиране на палети с метални листове с цел продажба в…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Доставка, инсталация, дизайн, тестове и комисии 7 броя тягови подстанции…

Прочетете повече

Обявен е списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи

Община Бургас съобщава, че в изпълнение изискванията на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас /чл. 31/, обявява списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи. Заявления за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по одобрената от гл. архитект схема, се подават в 14-дневен…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "ВАНДАРОС – Петър Вандаров”, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за отпадъци…

Прочетете повече

График за изнасяне на едрогабаритни отпадъци

Във връзка с подобряване организацията по поддържане на чистотата на  територията на Община Бургас, уведомяваме гражданите, че могат да изнасят своите едрогабаритни отпадъци и да ги поставят до съдовете за битови отпадъци съгласно посочения по-долу график.    ГРАД   БУРГАС   * "Централна градска част" и к-с "Възраждане" - всяка първа събота…

Прочетете повече