Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка с предмет: Паспортизация на озеленените площи, част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД "Приморие"-ЦГЧ (ЦГЧ , к-с "Република" и к-с" Възраждане")   ПОМОЩ…

Прочетете повече

Съобщение до Иван Янакиев

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, уведомява ИВАН ГЕРЧЕВ ЯНАКИЕВ, че с Уведомление №53-00-208/19.10.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед, съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, за изземване на общински имот, представляващ жилище,…

Прочетете повече

Съобщение до "Севастопол" ЕООД

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява "СЕВАСТОПОЛ" ЕООД, чрез управителя на дружеството Георги Георгиев Йорданов, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2948/20.10.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на нежилищен имот - частна общинска собственост, предназначен…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас". За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050   ПОМОЩ Как да намеря страницата…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.; Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност Документация   За…

Прочетете повече

Съобщение до Златка Станкова за приет проект за ПУП-ПРЗ за м-ст "Кованлъка"

Изх. № 70-Е-392/19.07.2010г. До Златка Георгиева СтанковаТД "Зора" Адрес: ж.к."Славейков" бл.20 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/ 11.06.2010г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 050023, м-ст "Кованлъка", с. Твърдица, с цел промяна статута на земята и отреждането на имота за вилно…

Прочетете повече

Обявление за изплащане на обезщетение за отчуждаване на имот

Община Бургас О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   Община Бургас, на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, уведомява ЩЕРИОН ДИНЕВ ДИНЕВ, пълномощник на Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова-Чанкова, че обезщетението за отчуждаване на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "РУСАЛКА 81” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни…

Прочетете повече