Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 26.10.2010 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

"Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас". За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2010-0050   ПОМОЩ Как да намеря страницата…

Прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.; Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия, като инструмент на общинската политика за енергийна ефективност Документация   За…

Прочетете повече

Съобщение до Златка Станкова за приет проект за ПУП-ПРЗ за м-ст "Кованлъка"

Изх. № 70-Е-392/19.07.2010г. До Златка Георгиева СтанковаТД "Зора" Адрес: ж.к."Славейков" бл.20 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че с протокол № 16/ 11.06.2010г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 050023, м-ст "Кованлъка", с. Твърдица, с цел промяна статута на земята и отреждането на имота за вилно…

Прочетете повече

Обявление за изплащане на обезщетение за отчуждаване на имот

Община Бургас О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   Община Бургас, на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, уведомява ЩЕРИОН ДИНЕВ ДИНЕВ, пълномощник на Парашкева Щерионова Динева, Георги Банов Порашки, Марчи Димова Топчийска и Жени Димова Маврова-Чанкова, че обезщетението за отчуждаване на…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "РУСАЛКА 81” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на "НОРД ХОЛДИНГ” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Предварително третиране на ИУМПС и излязло от употреба електрическо и…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на Димитър Николаев Георгиев

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в имоти пл. NN…

Прочетете повече

Съобщение до Манол Загорчев за одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен

ОБЩИНА БУРГАС - ТД"ОСВОБОЖДЕНИЕ"кв. Ветрен     До Манол Панайотов Загорчев Ул. Ал. Стамболийски №48 кв. Ветрен гр. Бургас   Уведомяваме Ви,че със Заповед № 1442/25.06.2010 год. на Зам.-кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ХІV-585, кв.4 по плана на кв. Ветрен гр.Бургас, състоящ се в преотреждането му…

Прочетете повече