Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Оферти за изграждане на инфраструктура в ТД "Освобождение"

Във връзка с изграждане на базар в кв. 49 по плана на к-с „П. Р. Славейков” (до магазин „Технополис”), Териториална дирекция /ТД/ „Освобождение” при Община Бургас поканва фирми, с предмет на дейност строителство, да предоставят оферти за изграждане на инфраструктурата на обекта. ТД „Освобождение” поканва и фирми с предмет на…

Прочетете повече

Трети национален конкурс "Морето не е за една ваканция"

  ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС  ОРГАНИЗИРАТТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ"   Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море-31 октомври и се провежда в два раздела: А. Конкурс за фотография: Има за цел да…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ…

Прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС.…

Прочетете повече

Съобщение за отворени телефонни линии за действащия график на Консорциум „Титан" - Бургас

Консорциум „Титан" - Бургас обявява отворени телефонни линии за подаване на сигнали за извозване на едрогабаритни, строителни и битови отпадъци, съгласно действащия график:   Тел: 056/844 820 0878/988 080   Всеки работен ден /понеделник - петък/ от 10.00 - 16.00 ч.

Прочетете повече

График на зоните за преасфалтиране на улиците на територията на община Бургас

Община Бургас уведомява, че започва преасфалтиране на улични настилки и направа на тротоари от 16.09.2008г. по териториални дирекции, както следва:   ТД „Възраждане" 1. Преасфалтиране на н-з „Рибно стопанство" 2. Преасфалтиране на околовръстното на „Зона А" в к-с „Меден Рудник" от бензиностанцията на „Петрол" към бл. 418, бл. 419, бл.…

Прочетете повече

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител…

Прочетете повече

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАСОБЩИНА БУРГАСНа основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ - раздел XI-глава III(Приета с Решение №............. по Протокол №....... от ................. г. на Общински Съвет - гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на “Летище Бургас” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Локална септична инсталация за механично пречистване и улавяне на замърсяванията…

Прочетете повече