Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” №1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00ч. до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана…

Прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XI-435 И УПИ XII-436 В КВ.55 ПО ПЛАНА НА КВ. „САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.820.649 И 07079.820.650 ПО КК НА ГР. БУРГАС   ОБЩИНА БУРГАС ДО: ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯНЧЕВ КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РАДИ НИКОЛОВ“ № 10,  ГР. БУРГАС …

Прочетете повече

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4, ст. № 1 от 09.00 до 17.00  часа, за връчване…

Прочетете повече

Съобщение до Емилия Павлович за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г.

  ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“ Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Емилия Тодорова Павлович с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж.к. „Илинден“, бл.146, вх. Д, ет.6, ап.109, за съставен Констативен акт №И-6/14.11.2023 г. Уведомяваме Ви, че за строеж: „Преустройство и пристройка на…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор , местност във в.з. "Росенец"

ОБЩИНА БУРГАС ДО „ЕМ ДЖИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД ГР.СОФИЯ, УЛ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД № 47А ДО РУСКО МИЛЕВ РУСКОВ С.РОСЕН, УЛ. „АНДОН СТОЯНОВ“№3 Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КККР на гр. Бургас, местност „Узунджата“ в. з. „Росенец“, землище на кв. „Крайморие“.…

Прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. „Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Решение по жалба…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С  На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава : Със Заповед № РД-09-2/24.01.2024г. на областен управител на област Бургас е разрешено изработването на проект…

Прочетете повече

Обява за среща за обществено обсъждане

 „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД  на основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/            …

Прочетете повече

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.13 от 13.02.2024г. Решение на Общински съвет Бургас

Съобщение за обнародвано в Държавен вестник бр.13 от 13.02.2024г. Решение на Общински съвет Бургас - На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщаваме на заинтересованите собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №6-20/30.01.2024г. на Общински съвет Бургас е одобрен проект за изменение подробен устройствен план – план за…

Прочетете повече