Обяви и съобщения

Съобщение до собственици на им.57, зона „В" ж.р. „М.Рудник" за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 37, УПИ І, зона „В", к-с "М.Рудник".

изх.№ 70-И-17/ 08.12.2009 г. ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Петър Георгиев Петров Живка Георгиева Иванова собственици на им.57, зона "В" ж.р. "М.Рудник" гр. Бургас     Уведомяваме Ви, че със заповед № 3803/ 03.12.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 1930/ 28.09.2007 г. с която е…

Прочетете повече

Съобщение за издаването на разрешения за преместваеми обекти

Община Бургас Съобщение   Заявленията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, се подават от 01.12 до 31.12 на предходната година. Изключение се допуска за освободени позиции. Срокът за подаване на заявление за издаване на разрешение за поставяне на сезонни обекти…

Прочетете повече

Съобщение до Киро Георгиев Мавродиев

ДО ЕТ "КИРО МАВРОДИЕВ - 69" КИРО ГЕОРГИЕВ МАВРОДИЕВ УЛ. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" № 33 БУРГАС       Съгласно чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам, че започвам административно производство за издаване на заповед по чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост за изземване на имот - частна общинска собственост,…

Прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник уведомления за изработени проекти

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.16 от 26.02.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :   - ПУП-ПРЗ за ПИ №113, местност "Кара Баир - Д", землище Меден рудник, с нов идентификатор 07079.8.651 по КК на гр.Бургас ; - ПУП-ПУР за обслужваща улица с о.т. от 1…

Прочетете повече

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ-1882,1883 и УПИ V-1886,1887 в кв. 41, к-с "Бр. Миладинови" Община Бургас

До всички заинтересовани собственици на УПИ ІІІ-1882,1883 и УПИ V-1886,1887 в кв. 41, к-с "Бр. Миладинови" Община Бургас       Уведомяваме Ви, че с протокол на ЕСУТ 28/12.08.2009г. е приета разработка : проект за изменението на ПУП-ПР за УПИ ІV-1884,1885, кв.41, к-с "Бр. Миладинови", ул. "Места" 46, състоящо се в…

Прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ-76,77,78 в кв.14 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас     Община Бургас ТД"Изгрев"   До Цвета Георгиева Рандева Галин Кирилов Рандев к-с"Славейков"бл.21 вх.7 ет.4 гр.Бургас              Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.14 УПИ…

Прочетете повече

Разрешение за отсичане на дървета N 4/23.02.10

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект за обект: "Реконструкция на ул. "Александър Велики" от о.т. 58-о.т. 328-о.т. 329-о.т. 458-о.т. 457 до о.т. 456 в участъка от ул. "Христо Ботев" до ул. "Дебелт" по плана на ЦГЧ и ж.к. "Възраждане", гр. Бургас" е издадено разрешение № 4/23.02.10 за отсичането на…

Прочетете повече

Oбявление за общинска концесия за услуга с обект на концесията: Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2

Община Бургас Ви уведомява, че в електронната страница на Държавен вестник  под Номер 2 от 19.02.2010 год. е обнародвано обявление за общинска концесия за услуга с  обект на концесията: Части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 2, съгласно таблица № 2, а именно - части от тротоарно пространство…

Прочетете повече

Oбявление за общинска концесия за услуга с обект на концесията: части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1

Община Бургас Ви уведомява, че в електронната страница на Държавен вестник  под Номер 1 от 19.02.2010 год. е обнародвано обявление за общинска концесия за услуга с  обект на концесията: части от имоти - публична общинска собственост, разположени в Зона 1, съгласно таблица № 1, а именно - части от тротоарно пространство…

Прочетете повече