Обяви и съобщения

Размер на шрифта: A A A Назад

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител…

Прочетете повече

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Бургас

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на ОБЩИНА БУРГАСОБЩИНА БУРГАСНа основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл.62 ал.10 от ЗУТ - раздел XI-глава III(Приета с Решение №............. по Протокол №....... от ................. г. на Общински Съвет - гр.…

Прочетете повече

Инвестиционно предложение на “Летище Бургас” АД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Локална септична инсталация за механично пречистване и улавяне на замърсяванията…

Прочетете повече

Променя се маршрутът на товарните автомобили, досега преминаващи през "Трапезица"

Община Бургас Община Бургас уведомява водачите на всички пътни превозни средства за предстояща промяна в маршрутите за движение на товарните автомобили, досега преминаващи през кръстовище „Трапезица". С новата организация на движение, товарните автомобили ще се отклоняват по следните маршрути: * От път Е-87 - под надлез „Вл. Павлов", ул. „Крайезерна",…

Прочетете повече

Предстои промяна в организацията на движението на кръговите кръстовища в Бургас

Община Бургас уведомява водачите на пътни превозни средства за предстояща промяна в организацията на движението на кръговите кръстовища в гр. Бургас. Промяната ще се въведе от 15.06.2008г. и ще включва кръстовището на ул. „Транспортна” с ул. „Проф. Якимов” и с бул. „Стефан Стамболов” (колело „София”) и кръстовището на ул. „Транспортна”…

Прочетете повече

Съобщение на Община Бургас за промяна в цената на билетите в градския транспорт

ОБЩИНА БУРГАС Съобщение Община Бургас уведомява гражданите и гостите на град Бургас, че от 01.06.2008г. се променят цените на билетите по линиите от вътрешноградския транспорт. Цената на билетите по линиите, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД и „Бургасволан-95” ООД, се променя от 0,70 лв. на 0,80 лв., а по линиите, обслужвани от…

Прочетете повече

Заповед на кмета относно забрана за извършване на строително-монтажни работи и издаване на разрешения за строеж от 15 май до 1 октомври

ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и разпоредбата на чл.15 от ЗУЧК, във връзка с наближаващия летен туристически сезон за град Бургас ЗАПОВЯДВАМ: Считано от 15.05.2008г. до 01.10.2008г. се забранява извършването на строително монтажни работи и издаването на разрешения за строеж…

Прочетете повече

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци

  ЗАПОВЕД №  14   /27.03.2018 г.              На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас ОТКРИВАМ :   Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване…

Прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по Декларации.         В случай,…

Прочетете повече