Поправка на фактическа грешка в заповед за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи — сепарирани отпадъци

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 28 Февруари 2023, 00:00

ОП “ЧИСТОТА EKO" - БУРГАС

 

ЗАПОВЕД № 13/ 14.02.2023 г.

 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (AПK), във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен тьрг с явно наддаване за продажба на движими вещи — сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА EKO“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената в заповедта таблица и утвърждаване на тръжната документация,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Извършвам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед №11/ 07.02.2023 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи — сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА EKO“, подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената в заповедта таблица и утвърждаване на тръжната документация, като в графа №1 от таблицата в Заповед №11/ 07.02.2023 г., в която са посочени видовете отпадъци, съгласно Приложение № 1 към Наредба N 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, вместо отпадък с код 20 11 38, да се чете отпадък с код 20 01 38.

 

II. Заповедта да бъде публикувана в интернет страницата на Община Бургас и страницата на ОП „Чистота еко“.

 

III. Настоящата заповед е неразделна част от моя Заповед № ! 1/ 07.02.2023 г. и може да се обжалва в 14-дневен срок от публикуването й, по реда на AПK пред Административен съд — град Бургас, чрез община Бургас. На основание ял. 60, ал. 1 от AПK допускам предварителното изпълнение на настоящата заповед, поради това, че се налага защита на особено важен обществен интерес в областта на екологичния сектор и от закъснението на изпълнението може да последва значителна и трудно поправима вреда, която се изразява в загуба в теглото и нарушаване целостта и моментното състояние на отпадъците при продължително съхранение на открити площадки, разпиляване на отпадъците извън площадката на предприятието, от там замърсяване на околната среда от една страна и от друга страна води до ощетяване на Община Бургас. Разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване с частична жалба чрез Община Бургас пред Административен съд — град Бургас по реда на AПK.

 

IV. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Дора Великова— Еколог/Технолог в ОП „Чистота еко“

 

Д-р. инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП „ЧИСТОТО ЕКО“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 287 Последна промяна: 16:42:09, 14 февруари 2023