Събщение до наследници на Илия Стоянов Велчев

Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ СТОЯНОВ ВЕЛЧЕВ:

 

ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ПАНАЙОТОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ.“Г. КАЗАКОВ-ДАСКАЛА“ №34, ЕТ.2, АП.5                              

ГР. БУРГАС                                                                                                                         

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПАНАЙОТОВ,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас заявление вх. №94-01-13069/1/30.06.2020г. от Антон Колев Колев, за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразувани поземлени имоти /НПИ/№133.519 и №133.520 на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, съгласно представения към заявлението нотариален акт от №138/1994г. и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №2/24.07.2020г., т.1 от дневния ред, е издадена Заповед №99/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал. 1 от АПК.

Със Заповед №99/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, относно НПИ №133.519 с площ 935 кв.м. и НПИ №133.520 с площ 1649 кв.м., като от тях се обособяват НПИ №133.71 с площ 500 кв.м., НПИ №133.519 променя площта си на 742 кв.м. и НПИ №133.520 променя площта си на 1341 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №133.71 с площ 500 кв.м. се записва на Антон Колев Колев с документ за собственост - нотариален акт №34, том XIII, дело №3086/2002г., издаден от Бургаски районен съд, НПИ №133.519 с площ 742 кв.м. остава записан на н-ци на Илия Стоянов Велчев и НПИ №133.520 с площ 1341 кв.м. остава записан на Община Бургас.

Със  Заповед №99/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел „Геодезия и техническ инфраструктура“

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1150 Последна промяна: 16:23:50, 10 февруари 2021