Съобщене до "ЛОТОС ТРЕЙДИНГ"ООД, гр.Варна за издадена Заповед за одобвянае на ПУП-ПРЗ за землище кв.Долно Езерово, бивша местност "Герен Бунар"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 31 Октомври 2023, 09:31
Валидно до: Вторник, 14 Ноември 2023, 00:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“

 

 

ДО

„ЛОТОС ТРЕЙДИНГ“ ООД

УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ“ №1, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.37

РАЙОН ПРИМОРСКИ

ГР. ВАРНА ПК9010

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2505/04.08.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.1122 по КККР на гр. Бургас, (землище на кв. Долно Езерово, бивша местност „Герен бунар“, бивш масив 57) в обхвата на устройствена зона /УЗ/ 7/Смф в предвиденото разширение на населеното място, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, с който при съобразяване с проект за ПУП-ПУР, разрешен с Решение № 42-14/29.05.18г. на Общински съвет Бургас и приет с Протокол-Решение №5/27.02.2019г., по т.7 на ОЕСУТ, се обособява нов УПИ ХIII-1838, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.6.1838, с функционално отреждане „за сграда за общественообслужваща, складова и търговска дейност“, с предвидено ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници с установяване на показатели за застрояване, както следва: височина – до 10 м. /3ет./, К плътност – до 80%, Кинт – до 2.5, П озеленяване – мин. 20% и паркиране в УПИ, посочени в матричен и табличен вид в графичната част, съгласно черните, червени и сини линии, надписи и условните цветове върху плана, който е неразделна част от заповедта..

Разработката е изложена в стая № на „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Д „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

 

инж. Румяна Орбова…………………

Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 231 Последна промяна: 09:33:36, 31 октомври 2023