Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Славянска" №4

Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. „СЛАВЯНСКА“ №4

                                                                     

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж  №П-70/16.11.2020г. за обект „Преустройство на офис № 2 с идентификатор 07079.618.63.3.22 в жилище в партера на жилищна сграда в УПИ III - 2298 , кв. 18  по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, находящ се на ул. „Славянска” № 4

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“,Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №4 в Дирекция „ЦАУ Приморие“ всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

АРХ. Д. АЛЕКСИЕВ
Главен експерт „УПА“                                       

изготвил: Сл. Костадинова
Главен специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 336 Последна промяна: 09:05:34, 01 февруари 2021