Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 24 Март 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Април 2023, 00:00

Съобщение до Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация, за съставена покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Заповед №3655/21.10.2022 г.

Публикувано на: петък, 24 март 2023 год.

Валидно: петък, 07 април 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Заповед №3655/21.10.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл. 225а, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Община Бургас, съобщава на Анна Волф-Голицин, гражданин на Германия и Инна Голицина, гражданин на Руската Федерация, че за строеж: „Пристройка и преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.820.85.4.10 по КК на гр. Бургас – ателие 2“, находящ се в УПИ ІІІ-319, кв.21 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.85 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Брацигово“ №31, е съставена покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Заповед №3655/21.10.2022 г. за премахване на строежа. Заповедта не е обжалвана в законоустановения срок и съгласно съставен акт за приключило обявяване е влязла в сила на 04.01.2023 г., и подлежи на изпълнение.

С поканата на основание чл. 277, ал. 1 от АПК, сте поканени в 14 (четиринадесет) - дневен срок, считан от днес или от получаване ѝ, да изпълните доброволно разпореденото в Заповед №3655/21.10.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас.

С цитираната покана №94-01-32856/19/23.02.2023 г., може да се запознаете в стая №4 от 9:00 часа до 12:00 часа, находяща се в сградата на Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47). Тел. за контакт: 056/86 32 35.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Н. Йорданова – главен специалист „Контрол на строителството“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 154 Последна промяна: 12:07:33, 24 март 2023