Съобщение до Атанас Кибритев за изготвен проект

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 4 Август 2022, 11:57
Валидно до: Четвъртък, 18 Август 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ЦАУ "ДОЛНО ЕЗЕРЕВО"

 

ДО
АТАНАС ТОДОРОВ КИБРИТЕВ
УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ №29, ВХ.5, ЕТ.3, АП.6
ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.887 и 07079.5.917 и проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II по плана на стопански двор „Краварника“, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, разработването на който е разрешено със заповед №2316/14.09.2020г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас. С ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.5.887, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ да се обособи нов УПИ IX, отреден за проектен ПИ 07079.5.1645 с функционално отреждане „за производствена и складова база и ТП“, с предвидено застрояване при съобразяване с преминаващата през имота въздушна линия 20kV и при покриване на калкана на съществуваща сграда с идентификатор 07079.5.916.3. За ПИ с идентификатор 07079.5.917 при условията на чл.17, ал.1 от ЗУТ, да се обособи нов УПИ XVIII-917, с функционално отреждане „за складова база“, с предвидено ново застрояване на улична регулация, при съобразяване с преминаващата през имота въздушна линия 20kV и пристрояване на съществуваща сграда с идентификатор 07079.5.917.1 на калкан с предвидено ново застрояване в УПИ II. За новообособените УПИ се предвиждат показатели за застрояване за устройствена зона 5/Пп, в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 10,00м (Зет), Плътност до 80%, Кинт до 2,5 и Позел мин.20% и задължително паркиране в имота.

Разработката е изложена в стая №3 на „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Д „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Ирина Петракиева…………………
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 104 Последна промяна: 11:59:20, 04 август 2022