Съобщение до Дениса Стефанова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Сряда, 11 Август 2021, 00:00

 ДО ДЕНИСА СТЕФАНОВА С АДРЕС: СЛОВАКИЯ

           

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2079/26.07.2021г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 003059 по недействаща КВС на с. Маринка (в който сте съсобственик), са определени за собственици на УПИ ХХХVІІІ-1433 в кв. 37 и УПИ I-1431 в кв. 37 по плана на с. Маринка, по одобрен с Решение № 29-12/25.07.2017г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващи на ПИ с идентификатори: 47202.501.1433 и 47202.501.1431 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

                 Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                                                 28.07.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 16:06:15, 28 юли 2021