Съобщение до Димитър Давидов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 15:56
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00

ДО
Г-Н ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДАВИДОВ
УЛ. „ГОРАЗД“ № 23
КВ. „АКАЦИИТЕ“
ГР. БУРГАС

 

На основание §4, ал. 2, изречение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДАВИДОВ, че на основание чл.225а, ал.1 и ал.3, във връзка с чл. 225, ал. 2, т. 2 и чл. 225а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед № 3812/01.11.2022г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на следния незаконен строеж: Надстройка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.659.325.1.2 по КК на гр. Бургас“, находящ се в сграда с идентификатор 07079.659.325.1 по КК на гр. Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.659.325 по КК на гр. Бургас, отреден за УПИ I-1082 в кв.19 по плана на кв. „Акациите“, гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, кв. „Акациите“, ул. „Горазд“ № 23.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ „Възраждане” (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27, стая № 5).

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд – гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Георги Василев
Главен експерт в отдел „Устройствено планиране и архитектура“
Дирекция „Устройство на територията“ в Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 163 Последна промяна: 15:57:26, 17 януари 2023