СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, БИСТРА КОСТАДИНОВА БЪРЗИЛОВА И ДОНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

Публикувано на: Четвъртък, 19 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 2 Февруари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ, БИСТРА КОСТАДИНОВА БЪРЗИЛОВА

И ДОНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ XX-50, КВ.19 ПО ПЛАНА НА РАЗШИРЕНИЕТО ЗА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3507 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.15, ВХ.6, ЕТ.5, АП.15

ГР.БУРГАС

ДО:

БИСТРА КОСТАДИНОВА БЪРЗИЛОВА

КВ. „ПОБЕДА“, УЛ. „ВОЛГА“ № 14

ГР.БУРГАС

ДО:

ДОНКА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

УЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 16

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XX-50, кв.19 по плана на разширението за устройствена зона 13/Смф по ОУП, ПИ с идентификатор 07079.2.3507 по КК на гр. Бургас, се предвижда промяна на функционалното отреждане от „за складово-сервизна база за предпазни екипировки“ в „за производствено-административна база за предпазни екипировки“, промяна на устройствената зона от „Пп“ на „13Смф“, предвиждане на ново свободно застрояване указано с ограничителни линии, на нормативни отстояния от имотни граници и при съобразяване с преминаващия през имота питеен водопровод, с показатели за застрояване в съответствие с утвърдените за устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Височина до 21м. /7ет./, Озеленяване мин.20% и паркиране в УПИ, два етажа магазини.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 285 Последна промяна: 15:41:39, 19 януари 2023