Съобщение до Донка Христова Илиева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 4 Юли 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 18 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ДАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС УЛ. „СЛИВНИЦА“ № 48

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 683/11.03.2022г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулиран поземлен имот пл.№007084 по КВС на местност „Лъките“, землище на село Маринка, са определени за собственици на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХII-70084 и УПИ ХIII-70084 в кв. 47 по плана на с. маринка, Община Бургас, по одобрен с Решение № 29-12/25.07.2017г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващи на ПИ с идентификатори: 47202.501.800, 47202.501.801 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

04.07.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 161 Последна промяна: 15:37:59, 04 юли 2022