Съобщение до Дора Николова, Мирослав Николов, Янко Николов и Валентин Николов – собственици на ПИ по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ №53

Публикувано на: Четвъртък, 26 Януари 2023, 12:35
Валидно до: Неделя, 19 Февруари 2023, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дo: Дора Георгиева Николова, Мирослав Янков Николов, Янко Мирославов Николов и Валентин Янков Николов – собственици на ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КККР на гр. Бургас, УПИ ХХIII-230, кв.29 по плана на

жк „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Ал. Стамболийски“ №53

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №3/16.01.2023 г. за обект „Кабели ниско напрежение (НН) (2 бр.) от съединителни муфис (СМ) – разкъсване на съществуващ кабел НН от ТНН на ТП „Дебелт 3“ до електромерно табло на ул. „Ал. Стамболийски“ №68, жк „Възраждане“, гр. Бургас, до ново комбинирано електромерно табло (ТЕ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на

гр. Бургас, УПИ ХХIII-230, кв.29 по плана на жк „Възраждане“, гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот“ с Възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

 

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408Б.
Издаденото разрешение за строеж №3/16.01.2023 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 516 Последна промяна: 12:37:25, 26 януари 2023