Съобщение до Елина Трифонова Димитрова

Публикувано на: Вторник, 26 Март 2024, 15:53
Валидно до: Вторник, 9 Април 2024, 00:00

ДО

ЕЛИНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА

АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ВЪСТАНИЧЕСКА № 51

 

На основание чл. 18А от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ са издадени Заповед № 2593/15.08.2023г. на зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ и Заповед № 2818/05.09.2023г. на зам.-кмет на Община Бургас, за поправка на Заповед № 2593/15.08.2023г., с които собствениците на неурегулиран поземлен с идентификатор 07079.653.37, землище Меден Рудник, гр. Бургас, са определени за собственици на УПИ VIІ-37 в кв. 189, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.664.94 по одобрени КККР гр. Бургас, по одобрен с Решение №  51-34/28.04.2015г. на Общински съвет-Бургас ПУП-ПРЗ.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Териториално устройствено планиране“, стая 401, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 187 Последна промяна: 15:55:24, 26 март 2024