Съобщение до г-н Георги Богданов Качев

Публикувано на: Четвъртък, 12 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 18 Януари 2023, 00:00

Съобщение до г-н Георги Богданов Качев с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.46, вх.7, ет.5,ап.19

 

Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-н Георги Богданов Качев с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл.46, вх.7, ет.5,ап.19, че за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: „ Покриване на „плосък покрив“/обща част/ в сграда с идентификатор 07079.607.275.5 по КК на гр. Бургас с масивен дървен навес и приобщаване на плосък покрив като тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.275.5.20 по КК на гр. Бургас, е изготвено писмо № 94-01-19627/13/17.11.2022г. на основание чл.223, ал.5, т.1 от ЗУТ за осигуряване на достъп на служители от отдел УПА, Община Бургас за извършване на вътрешен оглед в апартамент №14 на етаж 5, находящ се в жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур, ул. “Калофер“ №14Б, ет.5, ап.14 с оглед установяване предприетите действия от Ваша страна по указаното в Заповед №1955/14.07.2021г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, влязла в сила на 24.09.2021г с Определение №1772 от 09.09.2021г. по административно дело №2055/2021г. по описа на Административен съд - гр. Бургас и подлежи на изпълнение. С изх.№94-01-19627/12/03.11.2021г. на Община Бургас е съставена Покана за доброволно изпълнение на заповед на основание чл.277, ал.1 по АПК.

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 232, ал.5, т.3 от ЗУТ: Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, лице, което не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи.

Със съдържанието на изготвено писмо № 94-01-19627/13/17.11.2022г. на Началник отдел „Утройствено планиране и архитектура“ при Община Бургас, може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: 056/84 13 03

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 415 Последна промяна: 09:37:53, 12 януари 2023