Съобщение до г-жа Маргарита Венкова Панайотова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 12 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 18 Януари 2023, 00:00

Съобщение до г-жа Маргарита Венкова Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.37, вх.3, ет.1, г-н Валентин Атанасов Панайотов Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Батак“ №23 и г-н Станислав Атанасов Панайотов с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Батак“ №23

 

Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-жа Маргарита Венкова Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.37, вх.3, ет.1, г-н Валентин Атанасов Панайотов Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Батак“ №23 и г-н Станислав Атанасов Панайотов с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Батак“ №23“, че за незаконен строеж по смисъла на чл.225, т.2 от ЗУТ „Пристройка с идентификатор 07079.607.221.2 долепена до югозападната фасада на съществуващата двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.607.221.1 по КК на гр. Бургас“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.607.221 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к.“ Лазур“, ул. “Батак“ №23 е изготвено Уведомление с изх. ЕД-2280/3/07.12.2022г. на основание чл.26, ал.1 от АПК на Община Бургас и че в Отдел „Устройствено планиране и архитектура“ при Община Бургас е започнато административно производство по реда на чл.225а от Закон за устройство на територията(ЗУТ) за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ.

Във връзка с гореизложеното, имате възможност в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, да представите становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започналото административно производство.

В същия срок следва да се явите в Дирекция „ЦАУ „Зора“, Община Бургас (ул. „Перущица” № 67, ет.2, ст.201- тел за връзка 056/84 13 03) – гл. специалист КС, за съставяне и връчване на констативен акт по реда на чл. 225а от ЗУТ, като при неявяване констативния акт ще бъдат съставени във Ваше отсъствие.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 174 Последна промяна: 09:36:49, 12 януари 2023