Съобщение до Ганчо Ганев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 24 Януари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ГАНЧО ХРИСТОВ ГАНЕВ С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ. 37, ВХ. 4, ЕТ. 7, АП. 20, СОФКА ДИМИТРОВА ХРИСТОЗОВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БЛ. 132, ЕТ. 4, ГАНКА ХРИСТОВА МИТЕВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 52, ЕТ. 4, АП. 11, ДАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. СЛИВНИЦА“ № 48.

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №4075/25.11.2022г. за поправка на Заповед № 3081/09.09.2022г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулирани поземлени имоти пл.№№ 003040 и 003070 по КВС на местност „Ясака“, землище на село Маринка, са определени за собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVI-1039 в кв. 24 по плана на с. Маринка, Община Бургас, по одобрен с Решение № 11-10/26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.309 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

10.01.2023 г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 318 Последна промяна: 10:34:01, 10 януари 2023