Съобщение до „Грейп-Вайн Инвестмантс“ ЕООД, Божанка Колева Делева и Божидар Колев Делев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Април 2023, 00:00

ДО

„ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДЖЕЙМС ДЖОНСТЪН

УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 70, ЕТ.1, АП.3

ГР. БУРГАС

 

ДО

БОЖАНКА КОЛЕВА ДЕЛЕВА

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8

ГР. БУРГАС

 

ДО

БОЖИДАР КОЛЕВ ДЕЛЕВ

Ж.К. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ № 62, ВХ.5, ЕТ.8

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 525 от 17.02.2023год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.2.1738, 07079.2.1739, 07079.2.1740 и 07079.2.1741 по КК на гр. Бургас в кв.19 по действащ план на разширението на населеното място, устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас с който при условията на чл. 16 от ЗУТ и при съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за имотите се обособява нов УПИ V, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3836 по КК, с функционално отреждане „за шоурум и складова база“, с предвиждане на ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройсвена зона 13/Смф, в съответствие с ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21м./7ет./, Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИЗаповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 437 Последна промяна: 14:43:38, 23 март 2023