СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ , „АРАШ“ ЕООД, „ЯАР“ ЕООД И „АРЯ“ ЕООД

Публикувано на: Сряда, 31 Март 2021, 09:05
Валидно до: Четвъртък, 15 Април 2021, 09:05

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ ХЕЛИА ГРУП“ ,  „АРАШ“ ЕООД,  „ЯАР“ ЕООД  И „АРЯ“ ЕООД  

ЗА ИЗГОТВЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА  ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/

ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.17.9928  ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

Публикувано на : сряда  31 март  2021 год.

Валидно :    четвъртък  15 април  2021 год.

 

                             ОБЩИНА БУРГАС

                       ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ”

 

ДО

„ ХЕЛИА ГРУП“

УЛ.“РИЛСКА“ №26

ГР.БУРГАС

 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СИРУС ДЖАМШИД АЛИ АКБАРИ - ГРАЖДАНИН НА  ИРАН

 

ДО

„АРАШ“ ЕООД 

УЛ.“ИВАН БОГОРОВ“ №42,ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АХМАД САЛЕХ ТАБАРИ - ГРАЖДАНИН НА  ШВЕЦИЯ

 

ДО

„ЯАР“ ЕООД

УЛ.“ИВАН БОГОРОВ“ №42

ГР.БУРГАС

 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НАЗИ МАРЗБАН - ГРАЖДАНИН  НА  САЩ

 

ДО

„АРЯ“ ЕООД

УЛ.“ИВАН БОГОРОВ“ №42

ГР.БУРГАС

 

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ХОМАЮН  НАДЕРГХОЛИ МОРАДИ  - ГРАЖДАНИН  НА ИРАН

 

 

Уведомяваме  Ви, че в съответствие със заповедта за разрешаване е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.17.9928 по КК на гр. Бургас / местност „Шипката“/бивша местност „Соватчалъ“/, землище на с. Рудник, гр.Бургас  за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им на „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопански инвентар и битови помещение“  по реда на Наредба №19 от 25.10.2012г., съгласно чл.7,  ал.2 и ал.3 и чл.8, при съобразяване с преминаващия през имота електропровод 20кv и неговия сервитут , с устройствени показатели на застрояване  до 2 ет./мах.7.5м/; Плътност до 20%, Кинт до 0.4.

Заповедта  е  изложена  в  стая № 14  на  Дирекция  ” ЦАУ Изгрев”  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 38.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

                                 

                                                                                                                                                                                           

 Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1099 Последна промяна: 17:11:27, 31 март 2021