Съобщение до Иван Христов Христов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 12 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Понеделник, 26 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. МАКЕДОНИЯ № 66, ЕТ. 1

На основание чл. 18А от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 2577/01.08.2022г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ с която собствениците на неурегулиран поземлен имот 000054 по недействаща КВС на местност „Бързия дол“(старо наименование „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, са определени за собственици на УПИ ХХХІ-1070 в кв. 110, по одобрен със Заповед 1187/21.04.2022г. на зам.-кмет на Община Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.9.1070 по одобрени КККР гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

12.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 242 Последна промяна: 12:18:22, 12 септември 2022