СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 15:01
Валидно до: Сряда, 3 Юли 2024, 00:00

ДО:
ИВАНКА БЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА
БУЛ.  “ДЕМОКРАЦИЯ“ 100, ВХ. В, ЕТ. 3,           
ГР. БУРГАС


Уведомяваме Ви, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, че в Община Бургас е постъпило писмо с вх. № 13-00-1/231/05.09.2023г. от Началника на СГКК-Бургас за произнасяне по компетентност във връзка с постъпило в СГКК-Бургас заявление с вх. № 01-489762-30.08.2023г., от Иванка Белчева Димитрова, с искане за  изменение в кадастралните регистри към кадастралната карта на гр. Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.707.764 по КК на гр.Бургас, попадащ в с.о.“Острица-2“, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
ПИ с идентификатор 07079.707.764 по КК на гр.Бургас отговаря на новообразуван поземлен номер /НПИ/ №501.764 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006 г. на Областен управител на Област Бургас. 
Постъпилото заявление е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3954/27.11.2023г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 30.11.2023г., като решението на комисията е обективирано в Протокол № 2/30.11.2023г. по т.6 от дневния ред.
В изпълнение на т.2 от решението на комисията, приложено Ви изпращаме препис-извлечение от Протокол № 2/30.11.2023г. по т.6 от дневния ред.
С преписката, образувана по цитираните по-горе заявления за изменение на регистъра към ПНИ, може да се запознаете всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч. в сградата на Община Бургас, ет.4, стая 401.
След изтичане на 14-дневеният срок за възражения по изложеното в Протокол № 2/30.11.2023г. по т.6 от дневния ред на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3954/27.11.2023г. на Кмета на Община Бургас, препис-извлечение от протокола, ще бъде предоставен на Началника на СГКК гр. Бургас в отговор на писмо вх.№ 13-00-1/231/05.09.2023г.


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 133 Последна промяна: 15:03:05, 19 юни 2024