Съобщение до Иванка Крумова Стоилова Румяна Георгиева Георгиева, Даниела Стоилова Стоилова

Публикувано на: Вторник, 10 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 24 Януари 2023, 00:00

ДО ИВАНКА КРУМОВА СТОИЛОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 31, ВХ. 3, ЕТ. 1, РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, С АДРЕС: ГР. ПЕРНИК, УЛ. „КРУМ НАКОВ“ № 46, ДАНИЕЛА СТОИЛОВА СТОИЛОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 31, ВХ. 3, ЕТ. 1

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 4206/08.12.2022г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот с пл.№001012 по Картата на възстановената собственост, местност „До село“, землище на село Маринка, и на отредените за него УПИ ХV-10012, УПИ ХIV-10012 и УПИ XIII-10012 в кв. 5, с. Маринка по одобрен с Решение № 11-10/26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, същата подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 324 Последна промяна: 10:04:22, 10 януари 2023