СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА ЯНЕВА ПАСКАЛЕВА, РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА И ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

Публикувано на: Сряда, 18 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 1 Февруари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАНКА ЯНЕВА ПАСКАЛЕВА, РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА И ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ I- 8 И УПИ III-7, КВ.4 ПО ПЛАНА НА РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 0707.2.2161 И 07079.2.2159 ПО КК НА ГР.БУРГАС

Публикувано на : сряда 18 януари 2023 год.

Валидно : сряда 01 февруари 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

ИВАНКА ЯНЕВА ПАСКАЛЕВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.44, ВХ.6, ЕТ.5, АП.9

ГР.БУРГАС

ДО:

РАДОСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

УЛ. „ ЕДИСОН“ № 11, ЕТ.4

ГР. СОФИЯ

ДО:

МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ.21, ВХ.1, ЕТ.1, АП.16

ГР. БУРГАС

ДО:

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ

Ж.К. „ЗОРНИЦА“ БЛ.21, ВХ.3, ЕТ.3, АП.7

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I- 8 и УПИ III-7, кв.4 по плана на разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатори 0707.2.2161 и 07079.2.2159 по КК на гр.Бургас, се променя устройствената зона от Пп в 13/Смф в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас, от УПИ I- 8 се обособяват два нови самостоятелни УПИ, нов УПИ XXVII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2 3861 по КК на гр. Бургас с функционално отреждане „за хотел“ при запазване на съществуващата сграда и надстрояване към нея, с предвидено свързано застрояване с нова застройка в УПИ III-7 и нов УПИ ХХХ, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2 3862 по КК на гр. Бургас с функционално отреждане „за автокъща за употребявани автомобили и автосервиз“ с предвиждане за запазване на съществуващите застройки и бъдещо свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 339 Последна промяна: 10:00:55, 18 януари 2023