Съобщение до Иво Груев - Чешка Република относно искане за изменение на плана новобразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван имот /НПИ/, землище гр.Българово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 20 Юни 2022, 17:00
Валидно до: Понеделник, 4 Юли 2022, 00:00

ДО:

ИВО ГАВРАИЛОВ ГРУЕВ

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГРУЕВ,

В Община Бургас е постъпило, заявление с вх. №94-01-5388/15.02.2022г. от Даниела Атанасова Карашева, наследник на Атанас Христов Карашев с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №143.174 в с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, одобрен със Заповед №РД-09-203/15.06.2005г. на Областния управител на Област Бургас.

Постъпилото заявление, ведно с проекта за изменение на ПНИ с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 24.03.2022г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/24.03.2022г., т.9 от дневния ред.

Комисията приема предложения проект за изменение на ПНИ на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, като от НПИ №143.174, с площ 1761 кв.м., се обособява №143.465, с площ 1000 кв.м., НПИ №143.174 променя площта си на 761 кв.м., като в регистъра към ПНИ НПИ №143.465, с площ 1000 кв.м. се записва на н-ци на Атанас Христов Карашев и Керка Георгиева Карашева с документ за собственост - №146, том XVIII, дело №10485/24.XI.1993г. при нотариус Ст. Димова, а НПИ №143.174, с площ 761 кв.м. остава записан на н-ци на Теньо Илчев Лечев.

Във връзка със започнато административно производство, на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме че с преписката по изменение на ПНИ на с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация, лице за контакти:

Теодора Тамахкярова – мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 134 Последна промяна: 17:03:45, 20 юни 2022