СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 09:05
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА И ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

ЗА  ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД,  С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I -1199 В КВ.17 ПО ПЛАНА НА М.“ЪГЪЛА“, /БИВША МЕСТНОСТ „КЮШЕТО“/, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.259 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

Публикувано на : понеделник  29 март  2021 год.

Валидно : понеделник  12 април  2021 год.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ”

 

ДО

КАЛИНКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА – ТОДОРОВА

Ж.К.“ИЗГРЕВ“, БЛ.37, ВХ.6, ЕТ.4, А11

ГР.БУРГАС

 

ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ – ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКА КИПЪР

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 520 от 25.02.2021год. на   Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“  на  Община Бургас e одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I -1199 в кв.17 по плана на м.“Ъгъла“, /бивша местност „Кюшето“/, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.20.259 по КК на гр.Бургас, с който УПИ се разделя и се обособяват два нови самастоятелни УПИ с равни площи, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК на гр.Бургас, както следва: УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.20.495 по КК и УПИ  XVI, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.20.496 по КК, със запазване на функционално отреждане „за курортни дейности“ и на устройствената зона 2/ОК по ОУП, с предвиждане на ново свободно застрояване и показатели за застрояване за устройствена зона 2/ОК, съгласно ОУП на гр.Бургас, както следва: височина до 3 ет. /до 10м./; Плътност до 30%, Кинт до 1,2; П озеленяване – минимум 50% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  ” ЦАУ Изгрев”  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

                                  

                                                                                                                    

                                                                                   

 Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1243 Последна промяна: 15:18:20, 29 март 2021