СЪОБЩЕНИЕ ДО КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, „ИНТЕГРАЛ ПЛЮС“ ЕООД И ДАНИЕЛА ПАРУШЕВА ВЪЛКАНОВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 163 ОТ 16.01.2023 ГОД

Публикувано на: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 14 Февруари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, „ИНТЕГРАЛ ПЛЮС“ ЕООД И ДАНИЕЛА ПАРУШЕВА ВЪЛКАНОВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 163 ОТ 16.01.2023 ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

КАРОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

Ж.К. „КРАСНО СЕЛО“, КВ. „ БОРОВО“ № 222Б, ВХ.Г, ЕТ.1, АП.74

ГР.СОФИЯ

ДО:

„ИНТЕГРАЛ ПЛЮС“ ЕООД,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАН ВАСИЛЕВ КАРТУЛЕВ

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.113, ВХ.В, ЕТ.2, АП. G8

ГР. БУРГАС

ДО:

ДАНИЕЛА ПАРУШЕВА ВЪЛКАНОВА

УЛ. „ ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 3

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 163 от 16.01.2023год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII-838 в кв.24 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.250 по КК на гр.Бургас, с който се предвижда да се промени устройствената зона за УПИ от Жм в 2/Жс и да се отреди за ПИ с идентификатор 07079.820.250 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за жилищно застрояване“, с предвидено ново свободно застрояване с височина частично на 9.00м., и 12.00м., указано с ограничителни линии на застрояване, разположено на нормативни отстояния от съседни УПИ, съгласно изискванията на чл.31, ал.2 и ал.5 и чл.32 от ЗУТ, при запазване на допълващото застрояване на общата граница с УПИ VIII, съгласно действащ ПУП, с установяване на показатели за застрояване, както следва: Височина до 12.00м., Пл.застр. до 70%, Кинт до 2.0, П озел. мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Гл.спец. ...........................................

/ Ст. Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 13:51:19, 31 януари 2023