Съобщение до Константин Лау

Публикувано на: Вторник, 23 Март 2021, 09:05
Валидно до:

СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНСТАНТИН ЛАУ  ЗА  ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ,  С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ IX-2759 В КВ.29 ПО ПЛАНА НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС.

 

                           

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ”

 

ДО

КОНСТАНТИН ЛАУ

Ж.К.“ЗОРНИЦА“ БЛ.72, ЕТ.4, АП.3

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 518 от 25.02.2021год. на   Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“  на  Община Бургас e одобрено   изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-2759 в кв.29 по плана на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.2759 по КК на гр. Бургас / в бивш масив 80, местност „Под шосето“ по недействаща КВС/, с който се предвижда да се промени функционалното предназначение на УПИ от „за шоурум офиси, кафе, склад за промишлени стоки и ЗОХ“ в „за смесена сграда“, без промяна в характера, начина на застрояване, при запазване на градоустройствените показатели за устройствена зона 13/Смф по действащ план, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  ” ЦАУ Изгрев”  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

                                 

                                                                                   

 Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1202 Последна промяна: 10:22:01, 09 март 2021