Съобщение до Мария Проданова Бакърджиева, „ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД, Валентин Делев Маринов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 5 Януари 2024, 09:50
Валидно до: Петък, 19 Януари 2024, 00:00

ДО

МАРИЯ ПРОДАНОВА БАКЪРДЖИЕВА

КВ. „ФРЕГАТА“ БЛ.30, ВХ.5, АП.3

ГР. НЕСЕБЪР

 

ДО

„ОГЛЕДАЛО К ЕНД А“ ЕООД,

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛБЕНА ТОДОРОВА КОЛЕВА,

Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 26, ВХ.2, ЕТ.3, АП.7,

ГР.  БУРГАС

 

ДО

ВАЛЕНТИН ДЕЛЕВ МАРИНОВ

УЛ. „ЧОНГОРА“ №19, РАЙОН АСПАРУХОВО,

ГР. ВАРНА

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4088 от 07.12.2023год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2609 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл. 16 от ЗУТ и при съобразяване ПУР, за имота се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3776 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за производствено-складови и административни сгради“, с предвиждане на ново свободно застрояване в две застроителни петна, при запазване на съществуващата сграда, указани с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния едно от друго и от регулационни граници на УПИ, с установяване на показатели за застрояване за устройсвена зона 13/Смф, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 2.5 и Озеленяване мин.30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 126 Последна промяна: 09:53:07, 05 януари 2024