Съобщение до Мирослав Димитров за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: Сряда, 10 Април 2024, 18:06
Валидно до: Четвъртък, 25 Април 2024, 18:06

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

          СЪОБЩЕНИЕ

 

До Мирослав Димитров Димитров, адрес: гр.Бургас, кв.„Сарафово“, ул.”Драва” №3 – собственик на ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-1565, кв.45 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №43/13.03.2024 г. за обект:

Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП „Балканбас“ (ПИ с идентификатор 07079.820.566.1 по КК на гр. Бургас, кв. „Сарафово“) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП „Балканбас“, до нов кабелен разпределителен шкаф (КРШ) монтиран на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас (ул. „Комсомолска“/ул. „Драва“); Кабели НН (2 броя) от КРШ-нов до нови електромерни табла (ЕТ-А и ЕТ-Б), монтирани в ПИ с идентификатор 07079.820.1565 по КК на гр. Бургас, УПИ IV-1565, кв.45 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас – за ел. захранване на обекти в същия имот.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 506.

Издаденото разрешение за строеж №43/13.03.2024 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 166 Последна промяна: 09:19:37, 11 април 2024