Съобщение до наследници на Михо Колев Михов /Стаматов/

Публикувано на: Сряда, 10 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 24 Февруари 2021, 00:00

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА МИХО КОЛЕВ МИХОВ /СТАМАТОВ/:

                                                                                       

ЯНКО МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ

КВ. РУДНИК, УЛ. ДВАНАДЕСЕТА №4                                            

ГР. БУРГАС                                                                                               

 

ЕЛЕНА МИХАЛЕВА МИХАЛЕВА

Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.47, ВХ.2, ЕТ.11

ГР. БУРГАС

 

КЕРА ЯНКОВА ЯНЪКОВА

УЛ. ГЕОРГИ ШАГУНОВ(Д.КАРАГЬОЗО) №2

ГР. БУРГАС

 

АНТОНИЯ ЩЕРЕВА НЯГОЛОВА

Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.23, ВХ.7, ЕТ.4, АП.12

ГР. БУРГАС

 

МИХАИЛ НИКОЛОВ СТАМАТОВ

КВ. БАНЕВО, УЛ. ШИПКА №5

ГР. БУРГАС

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас искане с вх. № 94-01-4138/04.02.2020г. от Стоян Георгиев Кондаков, за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1082, съгласно представения към заявлението нотариален акт от 2020г. и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.2 от дневния ред, е издадена Заповед №98/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал. 1 от АПК.

Със Заповед №98/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, в частта на НПИ №167.1082 с площ 501 кв.м., като в регистъра към плана се записват Петър Георгиев Кондаков и Стоян Георгиев Кондаков за собственици на 500/501 кв.м. ид.ч., съгласно нотариален акт №37, т.3, дело №479, вх. Рег. №947 от 2020г. на СВ – гр. Бургас, а наследниците на Михо Колев Стаматов остават записани като собственици на останалите 1/500 кв.м. ид.ч. 

Със  Заповед №98/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1163 Последна промяна: 16:09:08, 10 февруари 2021