Съобщение до наследниците на Димитър Славов Арабаджиев - Йовилин Гошев Димитров и Иванка Петрова Димитрова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Ноември 2021, 15:56
Валидно до: Вторник, 7 Декември 2021, 00:00

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ДИМИТЪР СЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ:

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
Ж.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР №25
ГР. КАРНОБАТ

ЙОВИЛИН ГОШЕВ ДИМИТРОВ
Ж.К. ЗЛАТЕН РОГ №112
ГР. ЯМБОЛ

ИВАНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. №69, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 52
ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх. №70-00-5612/17.08.2020г. от Васил Петров Василев, наследник на Петър Василев Василев и Димитринка Георгиева Василева за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, относно новообразувани поземлени имоти /НПИ/ №503.946, №503.947 и №503.948 по ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас.

Постъпилото заявление, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 19.08.2021г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №2/19.08.2021г., т.22 от дневния ред.

Комисията приема представения проект за изменение на ПНИ на с.о. “Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, като от НПИ №503.946, НПИ №503.947 и НПИ №503.948, се обособят: НПИ №503.186 с площ 421 кв.м., като в регистъра към ПНИ се записва на Петър Василев Василев и Димитринка Георгиева Василева с документ за собственост - №79, том III, рег. №3668, дело №843 от 16.юли.1999г. на БРС – гр. Бургас; НПИ №503.3003 с площ 272 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на н-ци на Димитър Славов Димитров; НПИ №503.946 променя площта си на 727 кв.м., като в регистъра остава записан на н-ци на Димитър Славов Димитров; НПИ №503.947 променя площта си на 1294 кв.м., като в регистъра остава записан на Община Бургас; НПИ №503.948 променя площта си на 4938 кв.м., като в регистъра остава записан на Община Бургас.

С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

Теодора Тамахкярова – мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 223 Последна промяна: 15:58:17, 23 ноември 2021