Съобщение до наследниците на Иванка Цонева: Аргир Цонев и Иван Аргиров

Публикувано на: Петък, 5 Март 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Март 2021, 00:00

ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАНКА АРГИРОВА ЦОНЕВА:

 

АРГИР ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 55, ВХ. 2, ЕТ. 7, АП. 13                          

ГР. БУРГАС                                                                                                                         

 

ИВАН ДИМИТРОВ АРГИРОВ

УЛ. СТРАНДЖА № 13

ГР. ПРИМОРСКО

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н АРГИРОВ,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас искане с вх. № 94-01-21032/13.07.2020г. от Огнян Костов Маринов, упълномощен от Ани Костова Маринова и Коста Кръстев Маринов с искане за разглеждане на проект към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, съгласно представения към заявлението проект за изменение и нотариален акт №61/1993г. и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №2/24.07.2020г., т.2 от дневния ред, е издадена Заповед №350/04.02.2021г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал. 1 от АПК.

Със Заповед №350/04.02.2021г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, в частта на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167. 1142 с площ 2331 кв.м., от който се обособява: НПИ №167.501 с площ 870 кв.м., а НПИ №167.1142 променя площта си на 1461 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.501 с площ 870 кв.м. се записва на Коста Кръстев Маринов и Стоянка Ангелова Маринова съгласно нотариален акт №61, том VI, дело №3271 от 17.V.1993г., издаден от Бургаски районен съд, а НПИ №167.1142 с площ 1461 кв.м остава записан на н-ци на Иванка Аргирова Цонева.

Заповед №350/04.02.2021г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14–дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура

Тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1246 Последна промяна: 10:23:12, 05 март 2021