Съобщение до неизвестен извършител

Публикувано на: Вторник, 16 Април 2024, 14:07
Валидно до:

ДО
НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

        

Относно: Писмо  с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. на Община Бургас

 

Във връзка с получено в Община Бургас, писмо с вх. № 24-00-2106/6/26.02.2024г. от Главен Директор на Главна Дирекция „Строителен Контрол“ при ДНСК с приложено копие на сигнал, относно състоянието на сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор  07079.118.297 по КК на гр. Бургас и оправено искане до Кмета на Община Бургас да упражни правомощията си по чл. 196 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомяваме следното:

Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности се установяват с протокол от комисия, назначена от Кмета на Общината. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересованите лица.

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че на 26.04.2024г. /петък/ от 14.00 часа, Комисия назначена със Заповед № 849/13.03.2024г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас ще извърши оглед на място, с цел установяване състоянието  на строежа и необходимите ремонтни и възстановителни дейности. В случай, че сте възпрепятстван да присъствате на огледа, може да присъства Ваш упълномощен представител.

На основание чл. 196, ал. 2 от ЗУТ, имате възможност до съставяне на констативния протокол да бъдете изслушани до 17.15 часа на 30.04.2024г. /вторник/ от членовете на комисията по чл. 196 от ЗУТ или да представите писмено становище, както и да представите други документи за изясняване на факти и обстоятелства от значение за административното производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в Отдел „„Архитектура и контрол на строителството” при Община Бургас, е започнато административно производство по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за строеж: „Едноетажна сграда с приблизителна застроена площ от 215 кв.м.“, находяща се в поземлен имот с идентификатор  07079.118.297 по КК на гр. Бургас, в северна посока от сграда с идентификатор 07079.118.362.1 по КК на гр. Бургас.

 

За справки: Дирекция „ЦАУ Възраждане“ (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27, стая №5

Началник-отдел „Архитектура и контрол на строителството”, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 301 Последна промяна: 16:25:31, 16 април 2024