Съобщение до Параско Иванов, Красимир Иванов и Мария Христова - съсобственици на ПИ, находящ се в кв.Банево, гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 25 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Сряда, 10 Март 2021, 00:00

ДО

ПАРАСКО ИВАНОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

МАРИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

- съсобственици на ПИ,

находящ се в кв.Банево, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.27 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.1568 по КККР на гр.Бургас, с което от същия се обособяват два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ І-4093 с площ 480 кв.м и УПИ V-4094 с площ 538,32 кв.м, без промяна в отреждането, с предвидено в тях ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1, П озеленяване – мин. 60 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д. Ахмакова

Главен специалист УПА

Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1102 Последна промяна: 13:50:54, 25 февруари 2021