Съобщение до Паскал Джони Де Паепе

Публикувано на:
Валидно до: Сряда, 17 Февруари 2021, 00:00

ДО

ПАСКАЛ ДЖОНИ ДЕ ПАЕПЕ

С. БРЯСТОВЕЦ

ОБЩ. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Паскал Джони Де Паепе, за съставено Уведомление №10-00-13/4/05.01.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕ ПАЕПЕ,

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Плътна ограда с дървена врата и височина приблизително H=2,20 м“, находящ се в УПИ I в кв.32 по плана на с. Брястовец (ПИ с идентификатор 06776.501.191 по КК на с. Брястовец) – Ваша собственост и приблизително 4,00 м в УПИ XV-205, кв.32 по плана на с. Брястовец, общ. Бургас, отреден за „Читалище“, ПИ с идентификатор 06776.501.205 по КК на с. Брястовец, изпълнен без разрешение за строеж е съставено Уведомление №10-00-136/4/05.01.2021 г. на Община Бургас, в което Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по чл.225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2, предложение второ от ЗУТ: „Плътна ограда с дървена врата и височина приблизително H=2,20 м“, находящ се в УПИ I в кв.32 по плана на с. Брястовец (ПИ с идентификатор 06776.501.191 по КК на с. Брястовец) – Ваша собственост и приблизително 4,00 м в УПИ XV-205, кв.32 по плана на с. Брястовец, общ. Бургас, отреден за „Читалище“, ПИ с идентификатор 06776.501.205 по КК на с. Брястовец. В 7 (седем) - дневен срок, считан от днес, имате възможност да представите документ за собственост, строителни книжа (одобрен проект/становище, разрешение за строеж, и др.), свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото  административно производство за премахване на незаконния строеж, както й да се явите в стая №4, Дирекция „ЦАУ Изгрев“ (гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл.47), за съставяне и връчване на Констативен акт, като при неявяване актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

С Уведомление №10-00-136/4/05.01.2021 г. на Община Бургас, може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47), стая № 4.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1065 Последна промяна: 10:53:06, 03 февруари 2021