СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА

Публикувано на: Сряда, 19 Юни 2024, 15:03
Валидно до: Сряда, 3 Юли 2024, 00:00

ДО Н-ЦИТЕ НА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ВЪЛЕВ:

ПЕНКА ЖЕЛЕВА ВЪЛЕВА
УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“  № 33    
ГР. БУРГАС                                                                        

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛЕВА,

С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило писмо с вх. № 13-00-1/231/05.09.2023г. от Началника на СГКК-Бургас за произнасяне по компетентност във връзка с постъпило в СГКК-Бургас заявление с вх. № 01-489762-30.08.2023г., от Иванка Белчева Димитрова, с искане за  изменение в кадастралните регистри към кадастралната карта на гр. Бургас по отношение на поземлен имот с идентификатор 07079.707.764 по КК на гр.Бургас, попадащ в с.о.“Острица-2“, землище кв. Банево, гр. Бургас. 
ПИ с идентификатор 07079.707.764 по КК на гр.Бургас отговаря на новообразуван поземлен номер /НПИ/ №501.764 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Острица 2“, землище кв. Банево, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006 г. на Областен управител на Област Бургас.
Постъпилото заявление е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 3954/27.11.2023г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 30.11.2023г., като решението е обективирано в Протокол №2/30.11.2023г. по т.6 от дневния ред.
        Комисията е приела предложеното изменение в регистъра към ПНИ в обхвата на НПИ №501.764, с площ 1514 кв.м., като се записват Иванка Белчева Димитрова и Димитър Тонев Димитров съгласно нотариален акт от 2009г. за 1000 кв.м., а останалите 514 кв.м. от имота остават записани на наследниците на Желю Желев Вълев. 
С преписката, образувана по цитираните по-горе заявления за изменение на регистъра към ПНИ, може да се запознаете всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч. в сградата на Община Бургас, ет.4, стая 401.
В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСНЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение можете да  изразите становище по взетото решение.


 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 154 Последна промяна: 15:04:40, 19 юни 2024