Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД

Публикувано на: Петък, 26 Март 2021, 09:15
Валидно до: Петък, 2 Април 2021, 09:15

Съобщение до „РАЙКОВИ“ ООД за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021 г.

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“

 

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Веселин Николов Райков, управител на „РАЙКОВИ“ ООД, адрес на управление: гр. Бургас кв. Сарафово ул. „Комсомолска“ №7, за съставено уведомление №94-01-22639/6/11.02.2021 г.

 

УВАЖАЕМи ГОСПОДИН РАЙКОВ,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Открит басейн“, находящ се в УПИ XIV-608,609, кв.50 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.1135 по КК на гр. Бургас) с административен адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Рибарска“ №4-6, изпълнен без издадено разрешение за строеж на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК), в Община Бургас е започнато административно производство по чл. 225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строеж незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ: „Открит басейн“.

В 7 (седем) дневен срок, считано от 26.03.2021 г., имате възможност да представите документи за собственост, строителни книжа, становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство за премахване на незаконния строеж. В същия срок, следва да се явите в Дирекция „ЦАУ Изгрев“ (гр. Бургас, к-с „Зорница“, бл.47), стая №4, за съставяне и връчване на Констативен акт.

При неявяване актът ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакт:

Недялка Йорданова – главен специалист КС, отдел УПА, тел. 056/86 32 35.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1267 Последна промяна: 10:53:05, 26 март 2021