Съобщение до „РУБИН 69“ ЕООД представлявано от Кънчо Желязков Кънев – управител, за издадена Заповед №4102/29.11.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 11 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00

Съобщение до „РУБИН 69“ ЕООД представлявано от Кънчо Желязков Кънев – управител, за издадена Заповед №4102/29.11.2022 г.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава Заповед №4102/29.11.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл. 57а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Община Бургас, съобщава на „РУБИН 69“ ЕООД представлявано от Кънчо Желязков Кънев – управител, с адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ бл. 84, вх. 7, ет. 6, че на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ е издадена Заповед №4102/29.11.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на поставен без разрешение преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗУТ: „Павилион от PVC дограма и термопанелни плоскости“, разположен в северозападната част на УПИ ХIХ-630, кв. 24а, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.630 по Кадастралната карта на гр. Бургас.

Със съдържанието на Заповед №4102/29.11.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, може да се запознаете в стая №4 от 9:00 часа до 12:00 часа, находяща се в сградата на Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47). Тел. за контакт: 056/86 32 35.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Н. Йорданова – главен специалист „Контрол на строителството“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 175 Последна промяна: 11:35:28, 11 януари 2023