Съобщение до Румен Енчев Стамболов и Ирина Олеговна Стамболова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 14 Септември 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 21 Септември 2023, 00:00

Съобщение до Румен Енчев Стамболов и Ирина Олеговна Стамболова за съставен Констативен акт №И-3/05.07.2023 г.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ ”ЦАУ ИЗГРЕВ

ДО

РУМЕН ЕНЧЕВ СТАМБОЛОВ

ИРИНА ОЛЕГОВНА СТАМБОЛОВА

Ж.К. „ЗОРНИЦА“, БЛ. 45, ЕТ.6

ГР. БУРГАС

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Румен Енчев Стамболов и Ирина Олеговна Стамболова, за съставен Констативен акт №И-3/05.07.2023 г.

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Приобщаване на част от коридор (обща част) с приблизителна площ 4,50 кв. м към апартамент №501, самостоятелен обект с идентификатор 07079.601.45.1.56 по КК на гр. Бургас“, находящ се на ет. 6, бл. 45, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, сграда с идентификатор 07079.601.45.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ XVII, кв. 3 по плана на ж.к. „Зорница“, гр. Бургас, на основание чл. 225а, ал. 2, във връзка чл. 225, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-3/05.07.2023 г.

С цитирания Констативен акт №И-3/05.07.2023 г., може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47), стая №4, Тел. за контакт: 056/86 32 35.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Изгрев” (ж.к. „Зорница“, бл.47, гр. Бургас) в седемдневен срок считан от датата на съобщаването му.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Н. Йорданова – главен специалист „Контрол на строителството“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 109 Последна промяна: 09:32:51, 14 септември 2023