Съобщение до Руси Кънчев и Никола Кънчев за одобрен проект за ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.24 по плана на ПЗ"Север"

Публикувано на: Петък, 5 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00

ДО
РУСИ ЯНАКИЕВ КЪНЧЕВ
Ж.К.“БР.МИЛАДИНОВИ“БЛ.71,ЕТ.9,АП.40
ГР.БУРГАС

ДО
НИКОЛА ЯНАКИЕВ КЪНЧЕВ
Ж.К.“ИЗГРЕВ“ БЛ.61, ЕТ.7, АП.31
ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3500/22.12.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.269 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.24 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, с който се обособява УПИ  IV-269 при условията на чл.16 от ЗУТ в съответствие с действащ ПУП-ПУР със зониране за устройствена зона „Пп1“ с функционално отреждане „За складово-търговски дейности и офиси“ с предвидено свободно застрояване, със стойности на градоустройствените показатели, както следва: Височина до 20 м, Кинт до 2,5, Плътност до 80% и Озеленяване мин.20%, разположено на нормативни отстояния от имотните граници на съседните имоти, от дъно имот и от улица.

Заповедта и документацията към нея са изложени в стая № 29 на II-ри етаж в сградата на Д”ЦАУ Освобождение”, к-с “Славейков”, гр. Бургас и можете да се запознаете с тях всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция „Устройство на територията“
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1092 Последна промяна: 11:03:53, 05 февруари 2021