Съобщение до съсобственици на поземлен имот в местността Лозята, землище на кв. Банево

Публикувано на:
Валидно до: Сряда, 10 Март 2021, 00:00

ДО

ДОНКА СТЕФАНОВА ПАПАРИНОВА

МАРИЙКА СТОЙНОВА БУРДЕВА

АНГЕЛ РАДЕВ РАШКОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

НЕДКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ЗЛАТИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА

ИВЕЛИНА СТЕФАНОВА МИХОВА

ЕНЮ СТОЙНОВ ЯНЕВ

ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЖИЛЬОВ

МАРИАН БОРИСЛАВОВ ЖИЛЬОВ

ФИЛИП ХРИСТОВ ЖИЛЬОВ

- съсобственици на ПИ, находящ се в местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-49 в бивш масив 41 по плана на местност Лозята, землище на кв. Банево, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.13.2190 по КККР на гр. Бургас, при което се променя отреждането на УПИ от „за три вилни сгради“ в „за жилищни сгради“, с предвиждане в него на ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1, П озеленяване – мин. 60 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ до бл. 49 и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1442 Последна промяна: 16:08:34, 24 февруари 2021