СЪОБЩЕНИЕ ДО СИЙКА ДИНЕВА ПЕТКОВА, „ЛИВШИЦ“ ЕООД И СТОЯН АТАНАСОВ ТУРЛАКОВ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 4448 ОТ 23.12.2022 ГОД.

Публикувано на: Вторник, 31 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 14 Февруари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО СИЙКА ДИНЕВА ПЕТКОВА, „ЛИВШИЦ“ ЕООД И СТОЯН АТАНАСОВ ТУРЛАКОВ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 4448 ОТ 23.12.2022ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на : вторник 31 януари 2023 год.

Валидно : вторник 14 февруари 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

СИЙКА ДИНЕВА ПЕТКОВА

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.41, ВХ.1, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

ДО:

„ЛИВШИЦ“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗЛАТА ЕВГЕНИЕВНА ЛИВШИЦ

Ж.К. „ГРАДИНА“ БЛ.18, ВХ.А, ЕТ.2, АП.9

ГР.СОФИЯ

ДО:

СТОЯН АТАНАСОВ ТУРЛАКОВ

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.21, ВХ.6, ЕТ.7, АП.21

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4448 от 23.12.2022год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрен подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.3820 по КК на гр.Бургас в с.о. „Бизнес-парк Бургас 5“, /представляващ част от бивш ПИ с идентификатор 07079.2.1722 по КК на гр.Бургас/, с който при съобразяване с ПУП-ПП се обособява УПИ II, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3774 по КК, с функционално отреждане „за смесена сграда с обществено обслужване“ с предвидено ново свободно застрояване, съобразено със сервитута на преминаващата през имота въздушна линия 20 kV, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3775 по КК, с функционално отреждане „за ЛПСОВ“, с показатели за застрояване за устройствена зона 07079/25, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 15м., Пл.застр. до 60%, Кинт от 2.5 до 3.0, П озел. мин.30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Гл.спец. ...........................................

/ Ст. Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 339 Последна промяна: 09:48:47, 31 януари 2023